กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคุณากร งิมขุนทดครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสมอานุภาพ ศรีมงคล
ครู

นางสาวธารทิพย์ แก้วกูล
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิสรีย์ ศรีหะสุทธิ์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สุปัญญาบุตร
ครูผู้ช่วย

นายธนากร ทยาวัตร
ครูผู้ช่วย


Slot Togel