กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววราภรณ์ อำไพครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิรมล อดทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตยา จันทร์สงเคราะห์
ครูชำนาญการ

นายเชาวเลิศ มากสมบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิมลรัตน์ กาญจนวิลาศ
ครู

นายมนัส องอาจ
ครู

นายนพดล หาทรัพย์
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา สีเมืองเพีย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ เครือโป้
ครูผู้ช่วย

นายศุภชัย เบ้าทอง
ครูผู้ช่วย

นายศตวีร์ ทีภูเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรวรรณ ทองสุข
อัตราจ้าง


Slot Togel