กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชมภักดิ์ ฐิตธรรมโมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอลิสา ราชวัตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชกร อินทสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนิษฐา อินทมาตยากูล
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายไพโรจน์ แก้วมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐ
ครูชำนาญการ

นายธนากร พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฏฐกุลนลิน กิจปัญญาคุณณ์
ครูชำนาญการ

นางวรรณวิสา เสรีเกียรติ
ครู

นางสาวเสาวณีย์ บุญหนัก
ครู

นางสาววิภาดา บุญรักษา
ครู

นางกชพร สวัสดี
ครู

นายบุญฤทธิ์ ขึ้นทันตา
ครู

นายนิติธร ฐิตวัฒนพงศ์
ครู

นางสาวประภาพร โยธี
ครู

นายธนาวุฒิ อารีเอื้อ
ครู

นายศราวุฒิ วิจิตร
ครู

นายอนุพันธ์ ทุยประโคน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกมล สร้อยทองพูล
ครูผู้ช่วย


Slot Togel