กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนิทัศน์ ชาวโพธิ์พระครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพนอ อุฐบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมพูนุช เพ็ชร์อินทร์
ครูชำนาญการ

นางสาวสิโรธร หน่ายคอน
ครู

นายวชิรวิชญ์ จอมศิลป์
ครู

นางสาวธนัญญา ยลถวิล
ครูผู้ช่วย

นายธนภัทร เปี่ยมสิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลณัฐ ภูสมพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายชลที ศรีทองสุข
พนักงานราชการ

นางสาวภานิตา จิตรมณี
อัตราจ้าง


Slot Togel