กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุณญนุช พรมานุสรณ์ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิลักษณ์ เกตุจรุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันนิภา ทองเหลือง
ครูชำนาญการ

นางสาวภัศรา บุญเจือ
ครูชำนาญการ

นางสาวคัทริน สอนแสนสุข
ครู

นางสาวบุษบา ดิลกกุล
ครู

นางสาวพิมพ์ชนก ทรงประโคน
ครู

นายจตุรงค์ พิริยะตระกูลวงศ์
ครู

นางสาวเจษฎาภรณ์ แสงเพ็ชร
ครู

นางสาวศิริรัตน์ แพงศิริ
ครู

นายณัฏฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์
ครู

นางสาวจินดาหรา ลมัยเกศ
ครู

นายนวพล แก้วทรัพย์ทวีกุล
ครู


Slot Togel